e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 13  Następna >

Pomorze za czasów Zygmunta Starego

20 July 2012r.

Zygmunt Stary był pierwszym królem, który zwrócił uwagę na znaczenie posiadania floty i rozpoczął starania o jej budowę. Stworzony przez niego jej zawiązek opierał się przede wszystkim na kaprach, czyli na marynarzach i żołnierzach morskich, którzy otrzymywali od króla tzw. list zapowiedni stwierdzający opiekę królewską nad nimi, często tylko formalną. Część zdobytych łupów oddawali oni królowi, ale mimo to poniesionych przez nich strat monarcha im nie wynagradzał. Była to w owym czasie zwykła forma organizacji floty, zbliżona niewątpliwie do korsarstwa. Powołanie "strażników morza" łączy się nie tyle z walkami z wielkim mistrzem Albrechtem Hohenzollernem, ile ze zwalczaniem dowozu do portów rosyjskich


Prusy Królewskie

20 July 2012r.

Powiat stanowił jednostkę sądową administracyjną, a więc podatkową. Sądy ziemskie rozpatrujące sprawy cywilne między szlachtą odbywały się w Pucku, podobnie jak zjazdy szlachty sejmikującej. Obrady toczyły się bądź na ratuszu, bądź w kościele. Całe województwo pomorskie stanowiło jeden okręg sądowy, jeżeli chodzi o sprawy karne. Sąd grodzki miał siedzibę w Skarszewach. Sejmik partykularny wojewódzki odbywał się natomiast w Starogardzie. Wojewoda na roki sądowe zjeżdżał osobiście lub wysyłał zastępcę (podwojewodziego grodzkiego) trzy razy do roku. Oprócz sądu wojewodzińskiego odbywały się sądy powiatowe w samym mieście, którym przewodniczył sędzia ziemski z sądowymi, czyli ławnikami. Akta przechowywano na miejscu, na zamku. Osobliwością Prus Królewskich było to, że można było w księgach miejskich oblatować akty dotyczące również szlachty, przede wszystkim obejmujące sprawy majątkowe. Przepis ten był wydany dlatego, że sądy powiatowe składające się z urzędników pełniących swe obowiązki raczej honorowo często były nieczynne pod byle pozorem. Ten ustrój sądowniczy ustalił się dopiero w XVII w. i przetrwał do I rozbioru.


Województwo Pomorskie

20 July 2012r.

Jednym z ośmiu powiatów województwa pomorskiego był powiat pucki, obejmujący dawną ziemię pucką nazywaną przez Krzyżaków urzędem rybickim puckim. Terytorium to miało następujące granice w XVI w.: zachodnia — będąca równocześnie zachodnią granicą Prus Królewskich — biegła od morza do Jeziora Żarnowieckiego wzdłuż rzeki Piaśnicy, następnie odchylała się w kierunku zachodnim w ten sposób, że wsie Brzyn i Prusiewo należały do powiatu puckiego, dalszy odcinek od wsi Prusiewa aż do wsi Kniewa stanowił linię prawie prostą, stąd wyginała się ona na zachód pozostawiając w obrębie powiatu wsie Żelewo i Strzebielino, około 5 km od tej wsi kapryśnie skręcała na południe. Do powiatu mirachowskiego należały wsie Barłomino i Milwino, a do puckiego Wyszecino, Częstkowo i Glazica. Na polach wsi Szemud stykały się granice trzech powiatów: puckiego, mirachowskiego i gdańskiego. Od tego punktu granica wyginała się w kierunku północno-wschodnim w ten sposób, że wsie Bieszkowice, Łążyce i Grabówek należały do powiatu puckiego. Granicę wschodnią stanowiły wody Zatoki Puckiej aż do cypla Półwyspu Helskiego. Od 1526 r., kiedy król Zygmunt Stary nadał część tego półwyspu z miastem Hel Radzie Miasta Gdańska, przebiegała ona przez grunty wsi Jastarnia. Północną granicę stanowiło morze.


Pomorze w dziejach Polski

20 July 2012r.

Pomorze w dziejach Polski - KRÓLEWSKIE STAROSTWO, "(...) mieszkańcy Prus poddali się majestatowi królów polskich. I dziś to jest zarówno dla nich z wielkim pożytkiem, że nimi rządzi król polski, jak i dla Polaków, że mają taką prowincję." Andrzej Frycz-Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej odzyskane tereny otrzymały nazwę Prus Królewskich w odróżnieniu od ziem pozostających jeszcze pod rządami Krzyżaków, zwanych Prusami Zakonnymi. Mimo granic mieszkańcy obu części byłego państwa uważali,


Półwysep Helski 1920 r

15 July 2012r.

Jesienią 1922 roku cały półwysep zaludnił się żołnierzami, którzy mieli budować kolej. W normalnych okolicznościach byłoby to przedsięwzięcie mało opłacalne, na które nie wiadomo, czy zdecydowano by się. Jednak decyzja o budowie kolei została podjęta w czasie wojennym, który rządzi się swoimi prawami. Kiedy podczas inwazji bolszewickiej Gdańsk nie chciał przepuszczać dostaw materiałów wojennych przesyłanych drogą morską z Europy Zachodniej, postanowiono uniezależnić się od niego i wybudować tory przez cały półwysep, aby móc korzystać z portu na Helu. Wojna polsko - bolszewicka skończyła się, zanim ukończono budowę kolei, i nie zdążono jej wykorzystać. Tak więc kolej, która powstała w celach wojskowych, przydała się bardzo w celach czysto cywilnych. Dawniej byliśmy tu na Półwyspie zupełnie odcięci od świata, a teraz mamy bezpośrednie wagony do wszystkich większych miast Polski. Kiedy kolej budowano, to nasi pesymiści,


Półwysep Helski

15 July 2012r.

Rybackie początki Jastarni. Mieszkańcy Jastarni od początku jej istnienia utrzymywali się z rybołówstwa. Niezbicie dowodzą tego wykopaliska przeprowadzone tu jeszcze w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W ich wyniku odkryto osadę, której początki datuje się na przełom I wieku p.n.e. i 1 wieku n.e. Znajdujące się tam rybie szczątki oraz ciężarki do sieci potwierdziły przypuszczenia, że osada ta była zamieszkana przez rybaków. Stwierdzono także, że zabudowywana była kilkakrotnie, co świadczy, że ludzie znaleźli tu dobre warunki do egzystencji. Taka sytuacja trwała przez prawie dwa tysiąclecia. Nad Półwyspem Helskim przechodziły różne dziejowe nawałnice - najeżdżały go armie sąsiednich państw, kilkakrotnie zmieniana była jego przynależność państwowa. Jedno okazało się niezmienne: ludność Jastarni przez cały ten czas pozostawała kaszubska i rybacka.


Wody Bałtyku - zanieczyszczenie

22 June 2012r.

Przez zanieczyszczenie wód Bałtyku rozumie się wprowadzenie przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio do środowiska morskiego, łącznie z ujściami rzek, substancji lub energii: - stwarzających zagrożenie życia ludzkiego, - powodujących szkody w żywych zasobach morza, - przeszkadzających w użytkowaniu morza, w tym w rybołówstwie, - pogarszających jakość wody z punktu widzenia jej wykorzystania, - pogarszających walory estetyczne


Strona 4 z 13, < Poprzednia  1 ...  2  3  [4]  5  6  ... 13  Następna >