e-Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Wody Bałtyku - zanieczyszczenie

22 June 2012r.

Przez zanieczyszczenie wód Bałtyku rozumie się wprowadzenie przez człowieka bezpośrednio lub pośrednio do środowiska morskiego, łącznie z ujściami rzek, substancji lub energii: - stwarzających zagrożenie życia ludzkiego, - powodujących szkody w żywych zasobach morza, - przeszkadzających w użytkowaniu morza, w tym w rybołówstwie, - pogarszających jakość wody z punktu widzenia jej wykorzystania, - pogarszających walory estetyczne morza. Konwencja dotyczy zanieczyszczenia Bałtyku z lądu, powietrza, ze szlaków żeglownych, na skutek eksploatacji i badań dna. Jako substancje niebezpieczne lub szkodliwe uznano: DDT (i jego pochodne), metale i ich związki (rtęć, kadm, antymon, arsen, chrom, miedź, ołów, nikiel i inne), fosfor, fenole, cyjanki, chlorowane węglowodory (trwale), policykliczne węglowodory aromatyczne, pestycydy fosforoorganiczne, materiały radioaktywne, oleje i ścieki petrochemiczne, substancje o ujemnym wpływie na smak i zapach produktów morza, na przejrzystość wody itp. Sygnatariusze dokumentu zobowiązali się do opracowania i przyjęcia w swoich krajach wspólnych zasad wydawania zezwoleń na odprowadzanie zanieczyszczeń z lądu. Zabrania się zatapiania w morzu wszelkich materiałów z wyjątkiem urobku bagrowanego z dna. Zakaz ten nie dotyczy też przypadków ratowania okrętów itp. Porty mają obowiązek odbierać ze statków i likwidować zanieczyszczenia. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do współpracy w zakresie akcji rozpoznawczej, wzajemnego informowania się, uzgadniania ról wiodących w różnych wspólnych akcjach itp. Państwa nadbałtyckie zobowiązały się do współpracy naukowo-badawczej w zakresie objętym treścią dokumentu. Do realizacji postanowień konwencji powołano Komisję ds. Ochrony Morskiego Środowiska Bałtyku z siedzibą w Helsinkach".

ocena 4.6/5 (na podstawie 5 ocen)

wczasy, Morze Bałtyckie